Dragi studenți,

 

În perioada 07-17 septembrie are loc depunerea la adresa de email a secretariatului facultății (Anexa 3), a dosarelor sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul de burse alocat facultății, studenților integraliști, de la forma de finanțare buget, dar, pot beneficia și studenţii de la programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă finanţaţi prin taxe de şcolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

Studenții care solicită bursă socială trebuie să trimită pe adresa secretariatului în termenele prevăzute, următoarele documente:

1.        Cerere bursa sociala

2.      Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (adeverință de venit de la locul de muncă). În cazul în care unul/unii dintre cei majori nu obțin/e venituri, acesta/știa depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.

3.        Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărâre judecătorească de divorț, dacă este cazul.

  1. Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii majori ai familiei, pentru cei minori – copie a certificatului de naștere.
  2. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate).
  3. Cupon de șomaj, dacă este cazul
  4. Adeverință de la primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele 3 luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliu în mediul rural.
  5. Adeverinţă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori).

9.        Adeverință eliberată de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul.

  1. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

 

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere.

 

Observații:

Adeverinţă de salariat pe care să fie specificat salariul net pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar (lunile iunie, iulie, august).

Cupon de pensie/alocație, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar (lunile iunie, iulie, august).

Cupon de șomaj, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar (lunile iunie, iulie, august).

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2020 – 2021

Anexa 3

Adresele de email a secretariatelor facultăților

 

 

Denumirea Facultății Adresă de corespondență
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine office@fabiz.ase.ro
Administraţie şi Management Public secretariat@amp.ase.ro
Business şi Turism office.bt@ase.ro
Bucharest Business School (Școala de Afaceri) cornelia.spanu@bb.ase.ro
madalina.meghisan@bbs.ase.ro
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
secretariat@csie.ase.ro
Contabilitate şi Informatică de Gestiune secretariat@cig.ase.ro
Drept secretariat@drept.ase.ro
Economie Teoretică şi Aplicată secretariat@economie.ase.ro
Economie Agroalimentară şi a Mediului departamenteam@eam.ase.ro
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori secretariat@fin.ase.ro
Management secretariat@man.ase.ro
Marketing decanat@mk.ase.ro
Relaţii Economice Internaţionale decanat@rei.ase.ro

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.