Despre noi

De ce să ne alegi pe noi? Nimic mai simplu.

Noi, Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), suntem echipa studenților ce reprezintă interesele commune ale tuturor studenților de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studii ale Academiei de Studii Economice din București și care se implică direct în dezvoltarea lor personală și profesională.

Printre valorile USASE se regăsesc spiritul de iniţiativă, implicarea activă, voluntariatul, creativitatea, comunicarea, entuziasmul, devotamentul, solidaritatea, integritatea, profesionalismul şi pasiunea.

Considerăm că cel mai de preţ bun al Uniunii este capitalul uman şi de aceea te încurajăm să contribui la dezvoltarea comunităţii din care facem cu toţii parte, prin intermediul ideilor şi spiritului inovativ! Aşteptăm ideile şi propunerile tale la office@us.ase.ro.

În plus, ai posibilitatea de a deveni voluntar în cadrul USASE - poate una dintre cele mai frumoase activităţi pe care le poţi avea în timpul studenţiei. Să faci acest lucru într-o echipă dinamică şi unită este de senzaţie!

a

Codul Studentului

Nu ne implicăm în conflicte de discriminare rasială, religioasă, etnică, culturală şi politică. Ne ghidăm după principiile legitimității, reprezentativității, libertății de exprimare, egalității de șanse și ale non-partizanatului politic.

j

Drepturi

Luptăm continuu pentru drepturile studenților și ne implicăm activ în îmbunătățirea continuă a situației comunității studențești. Mai mult decât atât, participăm la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii studenţeşti, la creşterea gradului de integrare în societate, a capacităţii de a fi angajat şi a mobilităţii pe piaţa muncii.

c

Reprezentare

Prin reprezentanții aleși, membri ai USASE, studenții iau parte la luarea și adoptarea deciziilor de către structurile consultative, deliberative şi de conducere ale Academiei de Studii Economice din București şi ale facultăţilor.

d

Monitorizare

Monitorizăm respectarea drepturilor şi promovarea unor elemente ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor ce revin studenţilor ASE București. Identificăm problemele cu care studenţii se confruntă şi propunem metode şi acţiuni pentru soluţionarea acestora.

b

Învățare continuă

Noii membri primesc întotdeauna ajutor din partea celor existenți, învață continuu și participă activ în organizarea proiectelor de mare importanță pentru studenții Academiei de Studii Economice din București.

f

Potențial

Este important ca fiecare să fie în elementul său, acolo unde pasiunile şi talentele sale se întâlnesc. De aceea, alegem acele proiecte şi roluri care ne valorifică potenţialul şi căutăm bucuria şi partea frumoasă în tot ceea ce facem.

e

Experiență

Dezvoltarea abilităților organizatorice, învingerea temerii de a vorbi în public, lucrul în echipă și învățarea continuă sunt cele mai căutate competențe pe piața muncii. În plus, voluntariatul se consideră în prezent experiență, iar firmele vor ține cont de acest lucru la angajare.

h

Întreabă!

Orice colaborare începe prin sinceritate şi comunicare deschisă, cultivând încrederea, pe baza căreia ne dorim să construim prietenii frumoase. Așa că nu ezita și întreabă orice îți este neclar.

Statutul USASE

CAPITOLUL I: Denumirea, scopul, sediul și durata Asociației
Art. 1.

Denumirea Asociației este „Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București”. Denumirea oficială în limba engleză este „Bucharest University of Economic Studies ASE Students’ Union”. Denumirea prescurtată în limba română este „Uniunea Studenților ASE”, „Uniunea Studenților A.S.E.”, „US ASE”, „U.S. ASE”, „US A.S.E.” sau „U.S. A.S.E.”.

Art. 2.

Asociația se constituie pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică și independentă. Asociația se constituie și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3.

Sediul Asociației este situat în Strada Frumoasă, nr. 31, sala 25, sector 1, București, România. Asociația poate să înființeze filiale sau sucursale în orice localitate din țară și străinătate. Pentru realizarea scopurilor sale, Asociația se poate afilia la organizații, asociații, fundații și federații din țară și străinătate sau poate înființa asemenea structuri, în condițiile legii.

Art. 4.

Asociația are siglă, ștampilă și cont bancar. Utilizarea denumirii și a siglei Asociației este interzisă terțelor organizații sau persoanelor fizice/juridice fără acordul prealabil scris al Asociației.

Art. 5.

Asociația se înființează pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: Scopul, obiectivele și activitățile Asociației

Art. 6. Asociația este organizația studențească ce reprezintă interesele comune ale tuturor studenților, de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu ale Academiei de Studii Economice din București și se implică în dezvoltarea personală și profesională a acestora.

Art. 7. Principiile care stau la baza activităților Asociației sunt:

 1. a) Principiul legitimității -conform căruia reprezentarea studenților se bazează pe identificarea și ierarhizarea obiectivă a nevoilor reale ale studenților;
 2. b) Principiul reprezentativității -conform căruia toți reprezentanții aleși ai studenților universității sunt membrii organismelor de conducere a Asociației, la fiecare nivel ierarhic;
 3. c) Principiul nediscriminării –conform căruia toți studenții universității beneficiază de egalitate de tratament din partea Asociației în raport cu universitatea, orice discriminare directă sau indirectă față de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, origine socială, dizabilități, situație familială fiind interzisă;
 4. d) Principiul libertății de exprimare –conform căruia libertatea de exprimare a opiniilor profesionale, științifice sau legate de activitatea universitară este garantată în cadrul Asociației, cu respectarea legislației în vigoare.
 5. e) Principiul non-partizanatului politic –conform căruia organizația nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine echidistantă, și susține dreptul oricărui membru la opțiuni ideologice sau politice proprii cu condiția ca aceasta să nu afecteze imaginea sau activitățile proprii ale asociației.

Art. 8.

Valorile care stau la baza activităților Asociației și a membrilor săi sunt:

 1. a) integritatea (accentul pe corectitudine, bun simț, credibilitate);
 2. b) profesionalismul (toate acțiunile întreprinse de membri trebuie să fie caracterizate de reprezentativitate, competență, coerență, eficiență, operativitate, seriozitate, punctualitate, obiectivitate și responsabilitate);
 3. c) pasiunea (voluntariatul, spiritul de inițiativă, implicarea activă, devotamentul, creativitate, entuziasmul, dezvoltarea personală și profesională, motivarea și automotivarea în acțiunile desfășurate și, nu în ultimul rând, promovarea excelenței);
 4. d) transparență în acțiunile desfășurate în interesul studenților (comunicarea, puterea dialogului, proximitate, informare, receptivitate și flexibilitate);
 5. e) spiritul de echipă (promovarea onestității, solidarității, cooperării și a respectului reciproc în spiritul evoluției și dezvoltării Asociației).

Art. 9.

Asociația va elabora un „Cod de conduită al membrilor Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București” ce va avea la bază principiile și valorile menționate anterior.

Art. 10.

Pentru realizarea scopului său, Asociația are ca obiective principale:

 1. a) participarea studenților prin reprezentanții aleși, membri ai organelor de conducere ale Asociației, la deciziile adoptate de structurile consultative, deliberative și de conducere ale universității și facultăților;
 2. b) identificarea problemelor cu care studenții se confruntă și propunerea de metode și acțiuni de soluționare a acestora;
 3. c) monitorizarea respectării drepturilor și promovarea unor elemente ce țin de îndeplinirea obligațiilor ce revin studenților universității;
 4. d) participarea, în calitate de parteneri în managementul universității, și implicarea activă în îmbunătățirea continuă a situației comunității studențești și a sistemului de învățământ, inclusiv prin participarea la procesul de asigurare a calității;
 5. e) participarea la dezvoltarea personală și profesională a membrilor comunității studențești, la creșterea gradului de integrare în societate, a capacității de a fi angajat și a mobilității pe piața muncii;
 6. f) implicarea în activitățile ce țin de aspectele sociale ale vieții comunității studențești;
 7. g) organizarea de activități educaționale, sportive, culturale și de petrecere a timpului liber;
 8. h) administrarea Casei Studenților Economiști;
 9. i) inițierea și consolidarea relațiilor de colaborare dintre studenții universității și cei ai altor universități din țară și străinătate;
 10. j) promovarea luării unor măsuri care să ducă la asigurarea îndeplinirii dreptului la asistență de specialitate și la servicii complementare gratuite;
 11. k) promovarea valorilor Academiei de Studii Economice din București;
 12. l) promovarea Asociației.

Art. 11.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 8, Asociația va desfășura diverse activități specifice precum:

 1. a) organizarea de întâlniri, reuniuni, conferințe, seminare, simpozioane și mese rotunde, pentru realizarea obiectivelor Asociației;
 2. b) înființarea și susținerea de cluburi pentru studenți;
 3. c) crearea și administrarea unui site web care să faciliteze contactul între studenții universității, accesul la baza de date și la informații de interes pentru aceștia;
 4. d) editarea de reviste, materiale informative și a unui anuar;
 5. e) colectarea și administrarea de fonduri private sau publice din care să se acorde anual burse pentru studenții din Academia de Studii Economice din București care obțin performanțe notabile;
 6. f) acordarea de sprijin moral și logistic membrilor Asociației;
 7. g) realizarea de proiecte și programe pentru modernizarea și îmbunătățirea cursurilor și infrastructurii Academiei de Studii Economice din București;
 8. h) susținerea perfecționării cadrelor didactice și a dezvoltării de parteneriate educaționale între aceștia și reprezentanți ai mediului economic pentru îmbunătățirea procesului didactic de formare a specialiștilor;
 9. i) acordarea de distincții și/sau alte forme de recunoaștere a activității membrilor săi și/sau a unor personalități;
 10. j) colaborarea cu studenții altor universități din țară și străinătate;
 11. k) colaborarea cu alte organizații din țară și străinătate;
 12. l) încurajarea și sprijinirea activităților științifice, culturale, artistice, sportive ale studenților Academiei de Studii Economice din București și tradiției în domeniu;
 13. m) crearea și gestionarea unei baze de date, actualizabilă periodic cu membrii Asociației și date despre aceștia;
 14. n) crearea și diversificarea de servicii de informare a studenților, de consiliere în scopul orientării profesionale, de consiliere psihologică.

CAPITOLUL III: Membrii Asociației, drepturi și îndatoriri

Art. 12.

Asociația este formată din totalitatea membrilor săi. Asociația are membri fondatori, membri studenți reprezentanți, membri asociații, membri voluntari și membri de onoare. Pot deveni membri ai Asociației toți studenții Academiei de Studii Economice din București de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu.

Membrii fondatori sunt semnatarii actului constitutiv. Membrii fondatori sunt Academia de Studii Economice din București și persoanele fizice care au participat la înființarea Asociației și figurează în actul constitutiv.

Calitatea de membru student reprezentant se dobândește în urma procesului de alegere prin vot democratic la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu de la nivelul facultăților sau al Academiei de Studii Economice din București, proces organizat în baza unui regulament specific.

Calitatea de membru asociație se dobândește de către persoanele juridice pe baza unei cereri însoțite de o declarație tip de acceptare a prevederilor statutului, o copie a deciziei de înființare a asociației studențești, o copie a actului constitutiv și o copie a statutului în vigoare.

Calitatea de membru voluntar se obține pe baza unei cereri însoțite de o declarație tip de acceptare a prevederilor statutului, o copie a actului de identitate și o adeverință din care să rezulte calitatea de student al Academiei de Studii Economice din București.

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală a Asociației, unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care prin activitatea desfășurată au contribuit la promovarea și dezvoltarea Asociației și la consolidarea prestigiului ei.

Art. 13.

Membrii voluntari ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale Asociației, să pună în discuție probleme și să ia parte la dezbateri;
 2. b) să participe la toate activitățile Asociației, atât în țară cât și în străinătate;
 3. c) să-și exprime opinia și să contribuie cu propuneri și acțiuni concrete la activitățile desfășurate;
 4. d) să ceară și să primească informații cu privire la activitatea Asociației;
 5. e) să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociației în activitățile realizate în interesul acesteia;
 6. f) să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația;
 7. g) să beneficieze de oportunitățile de informare și pregătire profesională oferite de Asociație;
 8. h) să îi fie recunoscute meritele și/sau recompensate activitățile desfășurate în cadrul Asociației.

Art. 14.

Membrii voluntari ai Asociației au următoarele obligații:

 1. a) să cunoască și să respecte prevederile statutului și hotărârile conducerii Asociației;
 2. b) să sprijine Asociația în realizarea scopului și obiectivelor sale;
 3. c) să nu întreprindă activități care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației;
 4. d) să furnizeze Asociației, la solicitarea acesteia, un set de date (număr de telefon, adresa e-mail etc.) pe care aceasta să le folosească în îndeplinirea activităților sale;
 5. e) să mențină o adresă de e-mail funcțională, pe care să o aducă la cunoștința Asociației, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;
 6. f) să plătească cotizația stabilită de către Adunarea Generală a Asociației;
 7. g) să se abțină de la orice acțiune sau manifestare de natură să afecteze renumele și prestigiul Asociației.

Art. 15.

Calitatea de membru voluntar al Asociației se pierde într-una din următoarele situații:

 1. a) pierderea statutului de student al Academiei de Studii Economice din București;
 2. b) retragerea, în condițiile legii, din proprie inițiativă, comunicată anterior în scris Secretariatului General cu minim 30 de zile lucrătoare;
 3. c) punerea sub interdicție judiciară a membrului persoană fizică;
 4. d) decesul membrului persoană fizică;
 5. e) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Uniunii, în cazul încălcării prevederilor statutului și pentru prejudicii aduse Asociației;
 6. f) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliul Uniunii, pentru neplata cu rea credință a cotizației pe un termen mai mare de un an calendaristic;

Art. 16.

Membrii studenți reprezentanți ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale Asociației, să pună în discuție probleme și să ia parte la dezbateri;
 2. b) să participe la lucrările organelor Asociației de conducere și de control, din care face parte;
 3. c) să participe la activitățile Asociației, atât în țară cât și în străinătate;
 4. d) să facă parte din Comisiile de specialitate sau Cluburile Asociației.

e)să fie informați cu privire la data, ora, locul și ordinea de zi ale întâlnirilor sau ședințelor organizațiilor a căror membru este, cu cel puțin trei zile înainte de desfășurarea acestora.

f)să inițieze propuneri și/sau proiecte în beneficiul studenților sau al universității.

 1. g) să-și exprime opinia și să contribuie cu propuneri și acțiuni concrete la activitățile desfășurate;
 2. h) să ceară și să primească informații cu privire la activitatea Asociației;
 3. i) să utilizeze elemente ce constituie parte a bazei materiale a Asociației sau a universității pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin din calitatea sa;
 4. j) să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația;
 5. k) să beneficieze de oportunitățile de informare și pregătire profesională oferite de Asociație;
 6. l) să recupereze cursuri, laboratoare sau seminare, dacă pe durata intervalului desfășurării acestora, a fost nevoit să desfășoare activități presupuse de îndeplinirea obligațiilor ce revin din calitatea sa.
 7. m) să beneficieze de decont pentru transport, masă și cazare, în cazul exercitării de activități, ce decurg din obligațiile ce revin din calitatea de student reprezentant, în altă localitate decât cea de reședință sau cea în care se află sediul instituției de învățământ.
 8. n) să îi fie recunoscute meritele și/sau recompensate activitățile desfășurate în calitate de student reprezentant.

Art. 17.

Membrii studenți reprezentanți au următoarele obligații:

 1. a) să cunoască și să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
 2. b) să sprijine Asociația în realizarea scopului și obiectivelor sale;
 3. c) să nu întreprindă activități care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației;
 4. d) să furnizeze Asociației, la solicitarea acesteia, un set de date (număr de telefon, adresa e-mail etc.) pe care aceasta să le folosească în îndeplinirea activităților sale;
 5. e) să mențină o adresă de e-mail funcțională, pe care să o aducă la cunoștința Asociației, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;
 6. f) să răspundă în fața colegilor pe care îi reprezintă cu privire la activitatea desfășurată în calitatea sa;
 7. g) să ia în considerare observațiile primite de la colegii studenți ai facultății;
 8. h) să păstreze în permanență contactul cu studenții reprezentanți, omologi sau membri ai organismelor de conducere ale Asociației, și să le aducă la cunoștință sau să comunice cu aceștia pe marginea situațiilor, nelămuririlor sau neregulilor apărute/sesizate de/în cadrul formațiilor de studenți pe care îi reprezintă;
 9. i) să mențină legătura cu profesorii și personalul administrativ (secretariat) care se ocupă de colegii pe care îi reprezintă;
 10. j) să consulte colectivul colegilor pe care îi reprezintă, și să transmită cadrelor didactice punctul de vedere al majorității și să se implice în programarea datelor probelor de verificare și examenelor.
 11. k) să nu facă abuz de funcția pe care o deține în relația cu personalul administrativ sau profesorii colectivității de studenți pe care îi reprezintă pentru a obține avantaje personale;
 12. l) să se implice în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au desfășurat activități la grupele și formațiile de studiu din cadrul facultății;
 13. m) să se implice în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților;
 14. n) să realizeze propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de Asociație și să înainteze aceste propuneri Consiliului Studenților și/sau Senatului Studenților;
 15. o) să se implice în proiectele Asociației;
 16. p) să îndeplinească orice alte atribuții desemnate de Consiliul Studenților, Senatul Studenților sau Consiliul Uniunii în funcție de caz;
 17. q) să se abțină de la orice acțiune sau manifestare de natură să afecteze renumele și prestigiul Asociației.
 18. r) să respecte reglementările Academiei de Studii Economice din București, să fie la curent și să informeze colegii pe care îi reprezintă cu privire la modificările acestor reglementări și să asigure, în măsura în care depinde de el, respectarea acestora de către colegi;
 19. s) să plătească cotizația stabilită de către Adunarea Generală a Asociației;
 20. t) să informeze în scris structurile de conducere ale Asociației cu privire la orice incompatibilitate cu calitatea pe care o deține apărută ulterior începerii mandatului său.

Art. 18.

Calitatea de membru student reprezentant al Asociației se pierde într-una din următoarele situații:

 1. a) încheierea mandatului, în condițiile neînnoirii acestuia;
 2. b) pierderea statutului de student al Academiei de Studii Economice din București;
 3. c) retragerea, în condițiile legii, din proprie inițiativă, comunicată anterior în scris Secretariatului General cu minim 30 de zile lucrătoare;
 4. d) decesul membrului;
 5. e) punerea sub interdicție judiciară;
 6. f) excluderea.

La încheierea mandatului, în condițiile în care acesta nu este reînnoit, membrul student reprezentant își pierde această calitate și devine membru voluntar.

Art. 19.

Membrul asociație are următoarele drepturi:

 1. a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale Asociației, să pună în discuție probleme și să ia parte la dezbateri;
 2. b) să își desemneze un reprezentant în Consiliul Uniunii;
 3. c) să își exprime opinia în cadrul Consiliului Uniunii și să contribuie cu propuneri și acțiuni concrete la activitățile Asociației;
 4. d) să ceară și să primească informații cu privire la activitatea Asociației;
 5. e) să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociației în activitățile realizate în interesul acesteia;
 6. f) să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația;
 7. g) să beneficieze de oportunitățile oferite de Asociație.

Art. 20.

Membrul asociație are următoarele obligații:

 1. a) să cunoască și să respecte prevederile statutului și hotărârile conducerii Asociației;
 2. b) să sprijine Asociația în realizarea scopului și obiectivelor sale;
 3. c) să nu întreprindă activități care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației;
 4. d) să furnizeze Asociației, la solicitarea acesteia, un set de date (număr de telefon, adresa e-mail etc.) pe care aceasta să le folosească în îndeplinirea activităților sale;
 5. e) să mențină o adresă de e-mail funcțională, pe care să o aducă la cunoștința Asociației, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;
 6. f) să realizeze propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de Asociație și să înainteze aceste propuneri Consiliului Uniunii;
 7. g) să se implice în proiectele Asociației;
 8. h) să îndeplinească orice alte atribuții desemnate de Consiliul Uniunii;
 9. i) să plătească cotizația stabilită de către Adunarea Generală a Asociației;
 10. j) să se abțină de la orice acțiune sau manifestare de natură să afecteze renumele și prestigiul Asociației;
 11. k) să respecte reglementările Academiei de Studii Economice din București.

Art. 21.

Calitatea de membru asociație se pierde într-una din următoarele situații:

 1. a) dizolvarea membrului persoană juridică;
 2. b) retragerea, în condițiile legii, din proprie inițiativă, comunicată anterior în scris Secretariatului General cu minim 30 de zile lucrătoare;
 3. c) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Uniunii, în cazul încălcării prevederilor statutului și pentru prejudicii aduse Asociației;
 4. d) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliul Uniunii, pentru neplata cotizației pe un termen mai mare de un an calendaristic.

Art. 22.

Membru de onoare are următoarele drepturi:

 1. a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale Asociației, să pună în discuție probleme și să ia parte la dezbateri;
 2. b) să își exprime opinia și să contribuie cu propuneri și acțiuni concrete la activitățile desfășurate de Asociație;
 3. c) să ceară și să primească informații cu privire la activitatea Asociației;
 4. d) să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația.

Art. 23.

Membru de onoare are următoarele obligații:

 1. a) să sprijine Asociația în realizarea scopului și obiectivelor sale;
 2. b) să contribuie la creșterea renumelui și prestigiului Asociației.

Art. 24.

Calitatea de membru de onoare se pierde într-una din următoarele situații:

 1. a) retragerea, în condițiile legii, din proprie inițiativă, comunicată anterior în scris Secretariatului General cu minim 30 de zile lucrătoare;
 2. b) punerea sub interdicție judiciară a membrului persoană fizică;
 3. c) decesul membrului persoană fizică;
 4. d) dizolvarea membrului persoană juridică;
 5. e) excluderea.

CAPITOLUL IV: Organizarea și conducerea Asociației

Art. 25.

Organele Asociației sunt:

 1. a) Adunarea Generală;
 2. b) Consiliul Uniunii;
 3. c) Comisiile de specialitate și Cluburile studențești;
 4. d) Senatul Studenților;
 5. e) Consiliul Director (Biroul Permanent);
 6. f) Secretariatul general;
 7. g) Consiliile Studenților, câte unul pentru fiecare facultate din cadrul universității;
 8. h) Consiliul Studenților-doctoranzi;
 9. i) Consiliul Emerit.

Art. 26.

Adunarea Generală este organul de conducere a Asociației, alcătuit din toți membrii asociației. Au drept de vot în cadrul Adunării Generale membrii studenți reprezentanți și membrii asociații.

Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 25 lit. b) și c).

Adunarea Generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.

Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an de către Președintele Asociației sau la cererea unei treimi din numărul membrilor. Convocarea Adunării Generale ordinare trebuie să fie însoțită de ordinea de zi propusă pentru ședință si trebuie făcută în scris, de către Secretarul General, la avizierele Asociației și pe site-ul acesteia, cu cel puțin 30 zile înainte de data fixată. Locul de desfășurare pentru Adunarea Generală poate fi doar pe teritoriul României și se stabilește cu cel puțin 30 zile înaintea ședinței.

Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziția membrilor cu cel puțin 15 zile înaintea ședinței.

Adunarea Generală extraordinară va avea loc ori de câte ori este necesar și se convoacă de către Președintele Asociației sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor Asociației sau din numărul membrilor Consiliului Emerit. Pentru aceasta, ordinea de zi, locul și problemele supuse dezbaterii se aduc la cunoștința membrilor de către Secretarul General, cu cel puțin cinci zile înaintea ședinței.

Adunarea Generală este legal constituită dacă întrunește cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri cu drept de vot. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită, se va face o nouă convocare la o data ulterioară, care nu va fi mai devreme de 7 zile și nici mai târziu de 30 de zile calculate de la data la care s-a făcut prima convocare. Aceasta se va preciza în convocatorul pentru prima adunare.

Data, ordinea dezi și locul pentru a doua convocare se anunță cu cel puțin 5 zile înainte de ședință. La această convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă întrunește cel puțin o treime din numărul membrilor cu drept de vot.

Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul „pentru” exprimat de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, în condițiile în care s-a întrunit cvorumul de ședință. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui Asociației este hotărâtor.

Dreptul de participare la ședințe precum și dreptul de vot nu sunt transmisibile.

Adunarea Generală este condusă de către Președinte sau de către unul dintre Vicepreședinți, mandatat de către Președinte. În cazul în care Președintele și toți vicepreședinții sunt absenți, Adunarea Generală va fi condusă de Secretarul General, Secretar sau un membru desemnat de Președinte, care acceptă acest lucru. În cazul în care Secretarul General, Secretarul sau membrul desemnat de Președinte sunt absenți sau refuză acest lucru, va fi condusă de un membru desemnat de Adunarea Generală și care acceptă acest lucru.

Adunarea Generală are următoarele competențe:

(1) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

(2) alegerea și revocarea cenzorului / Comisiei de Cenzori;

(3) aprobarea raportului cenzorului / Comisiei de Cenzori;

(4) aprobarea raportului de activitate al Asociației, propus de Consiliul Uniunii;

(5) aprobarea modificării statutului, la inițiativa Consiliului Uniunii sau a cel puțin o treime din numărul de membri ai Asociației;

(6) aprobarea înființării de filiale și sucursale, la propunerea Consiliului Uniunii;

(7) aprobarea politicii privind cotizațiile, la propunerea Consiliului Uniunii;

(8) aprobarea politicii de acordare a distincțiilor la propunerea Consiliului Uniunii;

(9) aprobarea acordării calității de membru de onoare al Asociației la propunerea Consiliului Uniunii;

(10) aprobarea desfășurării și a altor activități prevăzute de lege și în condițiile legii;

(11) suspendarea sau excluderea membrilor Consiliului Uniunii, la propunerea acestuia;

(12) aprobarea dizolvării și lichidării Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

Deciziile pentru numirea cenzorilor, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale, modificarea statutului, acordarea distincțiilor, dizolvarea și lichidarea Asociației se vor adopta cu votul „pentru” exprimat de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot și două treimi din numărul total al membrilor Consiliului Emerit.

Art. 27.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Aceste aspecte vor fi detaliate de asemenea în „Codul de conduită al membrilor Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București”.

Art. 28.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 29.

Consiliul Uniunii este format din membrii studenți reprezentanți din cadrul Senatului Studenților, câte un membru student reprezentant din partea fiecărui Consiliu Studențesc și câte un delegat din partea fiecărui membru asociație.

Consiliul Uniunii are următoarele atribuții:

(1) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

(2) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației și situațiile financiare anuale;

(3) prezintă Adunării Generale raportul de activitate al Asociației, raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul de programe al Asociației;

(4) propune Adunării Generale procedura și termenele de încasare a cotizațiilor;

(5) se implică în organizarea deschiderii anului universitar la nivelul universității și facultăților din cadrul acesteia;

(6) aprobă și organizează proiecte de dezvoltare personală și profesională a studenților Academiei de Studii Economice din București, inițiate la nivelul Asociației de către membrii asociații sau membrii voluntari;

(7) aprobă programul de acțiuni și proiecte al Asociației;

(8) propune Adunării Generale acordarea calității de membru de onoare;

(9) propune Adunării Generale acordarea de distincții;

(10)îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

(11) propune Adunării Generale înființarea de filiale și sucursale;

(12) aprobă regulamentul intern de funcționare;

(13) aprobă salariile personalului angajat și indemnizații pentru membri și colaboratori;

(14) propune Adunării Generale suspendarea sau excluderea de membri voluntari și membri asociații.

Art. 30.

Pentru buna desfășurare a activităților Asociației, Consiliul Uniunii poate constitui Comisii de specialitate permanente sau temporare și Cluburi, în funcție de necesități, cu atribuții și competențe în domenii precum:

(1) Resurse umane;

(2) Marketing;

(3) IT;

(4) Training-uri;

(5) Fun&stuff;

(6) Financiar&fundraising;

(7) Conferințe și organizare evenimente;

(8) Cultură, teatru, muzică și film;

(9) Literatură, presă și cercetare economică;

(10) Acțiune și implicare socială;

(11) Consiliere psihologică și orientare in carieră;

(12) Sport.

Art. 31.

Pentru buna desfășurare a activităților Asociației, Senatul Studenților poate constitui Comisii de specialitate permanente sau temporare și Cluburi, în funcție de necesități, cu atribuții și competențe în domenii precum:

(1) Reglementare internă, națională și internațională;

(2) Activitate didactică și asigurarea calității procesului educațional;

(3) Dezvoltare și pregătire profesională;

(4) Practică de specialitate și internship-uri;

(5) Oportunități educaționale, școli de vară;

(6) Mobilități internaționale și platforme de schimb de experiență;

(7) Managementul căminelor;

(8) Managementul cantinei;

(9) Servicii pentru sănătate;

(10) Relații externe.

Art. 32.

Fiecare Comisie de specialitate sau Club este coordonată de un membru student reprezentant desemnat de către Senatul Studenților.

Fiecare Comisie de specialitate sau Club este compusă din unul sau mai mulți membri studenți reprezentanți din cadrul Senatului Studenților, unul sau mai mulți membri studenți reprezentanți din cadrul fiecare Consiliu al Studenților, studenți delegați din partea membrilor asociațieși membri voluntari ai Asociației.

Comisiile de specialitate și Cluburile au următoarele atribuții:

(1) analizează diversele situații care le sunt înaintate de către Senatul Studențilorsau Consiliul Uniunii;

(2) propun soluții la situațiile care le-au fost supuse analizei în atenția Senatului Studenților sau Consiliului Uniunii, dacă situațiile au fost înaintate de către acesta;

(3) inițiază propuneri cu privire la subiecte aflate în domeniul lor de competență în atenția Senatului Studenților sau Consiliului Uniunii.

(4) inițiază și se implică în organizarea de acțiuni sau proiecte cu privire la subiecte aflate în domeniul lor de competență, aprobate de Senatul Studenților sau Consiliul Uniunii.

Art. 33.

Senatul Studenților este compus din reprezentanții aleși ai studenților de la nivelul tuturor formațiunilor, programelor și ciclurilor de studii din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Acesta reprezintă interesele studenților care studiază în cadrul universității, sesizează problemele cu care aceștia se confruntă, colaborează și încearcă îmbunătățirea situației comunității studențești. Pentru obținerea unor rezultate în acest sens, membrii se reunesc săptămânal pentru a stabili coordonatele de lucru.

Senatul Studenților are următoarele atribuții:

(1) reglementează activitatea de reprezentare a studenților și veghează la respectarea drepturilor studenților universității de a alege și de a fi aleși ca reprezentanți la diferite niveluri: grupă, serie, an, Consiliul de Conducere al Școlii Doctorale, Consiliul Facultății, Biroul Consiliului Facultății,  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Biroul Executiv al Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, Senatul Universității și Consiliul de Administrație;

(2) organizează alegerile studențești la nivelul tuturor formațiunilor, programelor sau ciclurilor de studiu ale Academiei de Studii Economice din București;

(3) organizează alegerile pentru comitetele de cămin și cantină;

(4) alege sau desemnează reprezentanți din rândul membrilor studenți reprezentanți în toate forurile decizionale ale universității în care există un interes de reprezentare și de protejare a drepturilor studenților, precum cele de ordin academic, cultural, economic, social etc.;

(5) primește contestații sau se autosesizează cu privire la nereguli de orice fel în legătură cu reprezentarea studenților la orice nivel și activitățile care îi privesc pe aceștia;

(6) propune Senatului universitar metodologia de monitorizare a respectării prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studenților, metodologia privind relaționarea cu asociațiile studențești și toate metodologiile cu privire la activitatea studenților precum și amendamente la acestea;

(7) se implică în procesul de evaluare academică a cadrelor didactice și a programelor de studii;

(8) se implică în îmbunătățirea cadrului legislativ și procedural al universității în ceea ce privește organizarea și desfășurarea procesului educațional și a serviciilor oferite studenților;

(9) se implică în procesul de îmbunătățire a activității didactice și face propuneri de discipline opționale și facultative;

(10) se implică în organizarea și buna desfășurare a manifestărilor științifice studențești de la nivelul universității;

(11) desemnează coordonatorii Comisiilor de specialitate și ai Cluburilor din cadrul Asociației;

(12) participă la managementul cantinei și căminelor studențești;

(13) organizează procesul de desemnare a membrilor studenți reprezentanți ce vor face parte din Comisia de cazare de la nivelul universități și coordonează activitatea acesteia;

(14) organizează procesul de repartizare a  locurilor de tabără oferite de ministerul de resort;

(15) participă la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor studențești și a altor forme de susținere financiară a studenților și participă, prin reprezentanți, la acordarea burselor de excelență, de performanță, de merit, de studiu, sociale și a ajutoarelor legale pentru studenți;

(16) participă la managementul Casei Studenților Economiști;

(17) se implică la nivelul universității în desfășurarea procesului de admitere în cadrul diverselor programe și cicluri de studii;

(18) asigură managementul școlii internaționale de vară a Academiei de Studii Economice din  București „Bucharest Summer University”, în condițiile aprobării organizării evenimentului de către conducerea universității;

(19) se implică în organizarea balurilor bobocilor la nivelul universității precum și în organizarea altor evenimente de ordin academic, cultural, economic și social, inclusiv prin stabilirea unui calendar al acestor evenimente;

(20) aprobă schema de organizare și politica de personal ale Asociației;

(21) angajează personalul necesar desfășurării activității specifice Asociației, în limitele impuse de bugetul aprobat;

(22) reprezintă comunitatea studenților Academiei de Studii Economice din București pe plan național și internațional;

(23) aprobarea mutării sediului Asociației, afilierea la alte organizații, fundații și asociații, în conformitate cu scopul Asociației și legislația română în vigoare.

Art. 34.

Conducerea Asociației este asigurată de Consiliul Director (Biroul Permanent) care este compus din:

 1. a) un președinte;
 2. b) un vicepreședinte, responsabil cu activitățile sociale;
 3. c) un vicepreședinte, responsabil cu activitățile profesionale;
 4. d) un vicepreședinte, responsabil cu activitățile economico-financiare;
 5. e) un vicepreședinte, responsabil cu activitățile din cadrul Casei Studenților Economiști;
 6. f) un secretar general;
 7. g) un secretar

Membrii Consiliului Director se desemnează prin vot de către Senatul Studenților, nominal pe fiecare funcție, pe o perioadă de doi ani. Mandatul este reînnoibil. În cazul în care se constată că oricare din membrii Consiliului Director (Biroului Permanent) nu-și îndeplinește atribuțiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației, dacă desfășoară sau susține activități ce contravin drepturilor studenților Academiei de Studii Economice din București sau dacă își pierde statutul de membru student reprezentant, prin hotărârea Senatului Studenților convocat în acest sens se va decide înlocuirea acestuia înaintea expirării mandatului de doi ani. Aceeași procedură seva aplica și în cazul în care, din motive obiective, un membru al Consiliului Director (Biroului Permanent) va trebui să fie înlocuit (deces, stare precară de sănătate etc.).

Consiliul Director (Biroul Permanent) se întrunește de regulă săptămânal precum și ori de câte ori este nevoie.

Consiliul Director (Biroul Permanent) se convoacă de către Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de către unul dintre Vicepreședinții desemnați de către Președinte.

Consiliul Director (Biroul Permanent) este legal constituit în prezența a cel puțin patru membri, iar deciziile acestuia se adoptă cu majoritatea celor prezenți.

În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

În caz de vacanță sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului Director (Biroului Permanent), ceilalți membri decid dacă pot prelua atribuțiile acestuia sau convoacă Senatul Studenților, în scopul completării Consiliului Director (Biroului Permanent).

Art. 35.

Președintele:

 1. a) exercită conducerea generală și operativă a Asociației;
 2. b) prezidează reuniunile Adunării Generale, ale Consiliului Director (Biroului Permanent), ale Consiliului Uniunii și ale Senatului Studenților;
 3. c) răspunde în fața Senatului Studenților;
 4. d) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 5. e) dispune de semnătura în bancă;
 6. f) păstrează și utilizează ștampila Asociației;
 7. g) reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

Președintele poate delega o parte din responsabilitățile sale altor membri ai Consiliului Director (Biroului Permanent), ai Senatului Studenților, ai Consiliului Uniunii sau ai Asociației. El este ales pe o perioadă de doi ani.

În cazul indisponibilității Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de unul dintre Vicepreședinți, care a fost desemnat de Președinte.

Art. 36.

Secretariatul General este compus din Secretarul General, ce are funcția de coordonator, și Secretar. În funcție de volumul activității, pot fi cooptați și alți membri ai Asociației.

Secretariatul General are ca atribuții:

 1. a) asigurareasuportului tehnic-administrativ necesar desfășurării activității Asociației și organelor acesteia;
 2. b) coordonează activitatea din domeniile Marketing și IT;
 3. c) îndeplinește și alte atribuții stabilite de Președintele Asociației sau Consiliul Director (Biroul Permanent).

Art. 37.

Consiliul Studenților, câte unul pentru fiecare facultate din cadrul universității, este compus din toți studenții reprezentanți ai seriilor din cadrul fiecărui an de studiu al programelor de licență și masterat, și are ca atribuții:

 1. a) menținerea unui contact direct și constant cu colegii studenți ai facultății pentru a cunoaște situațiile cu care aceștia se confruntă;
 2. b) consultarea studenților facultății înainte de a iniția diverse propuneri și de a participa la luarea de decizii cu privire la aceștia;
 3. c) luarea în considerare a observațiilor primite de la studenții reprezentanți și de la colegii studenți ai facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 4. d) menținerea legăturii cu profesorii și personalul administrativ (secretariat) care se ocupă de seria pe care o reprezintă;
 5. e) consultarea colectivului seriei pe care o reprezintă, transmiterea cadrelor didactice a punctului de vedere al majorității și implicarea în programarea datelor probelor de verificare și examenelor;
 6. f) implicarea în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au desfășurat activități la grupele și formațiile de studiu din cadrul facultății;
 7. g) implicarea în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților la nivelul grupelor și formațiilor de studiu din cadrul facultății;
 8. h) realizarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de Asociație și înaintarea acestor propuneri Consiliului Uniunii;
 9. i) oferirea avizelor solicitate cu privire la desfășurarea activității în diverse Comisii de specialitate sau Cluburi ale Asociației;
 10. j) aprobarea candidaturilor studenților reprezentanți pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății.

Art. 38.

Fiecare Consiliu al Studenților are câte un Birou Permanent, compus din studenții membri ai Consiliului Facultății.

Birourile Permanente ale Consiliilor Studenților au ca atribuții:

 1. a) participarea activă la ședințele Consiliului Facultății și prezentarea observațiilor primite de la studenții facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 2. b) desemnarea reprezentanților în comisiile de admitere la programele de licență, masterat și în comisia de organizare a examenului de licență pe facultate;
 3. c) desemnarea reprezentanților în comisiile de acordare a burselor, în Comisia de repartizare a biletelor de tabără oferite de ministerul de resort și în orice alte comisii constituite la nivelul facultăților din care fac parte reprezentanți ai studenților;
 4. d) organizarea desfășurării alegerilor la nivel de grupă, serie, an și facultate;
 5. e) aprobarea candidaturilor studenților reprezentanți pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul Universitar;
 6. e) implicarea în organizarea și desfășurarea procesului de evaluare academică semestrială;
 7. f) nominalizarea studenților reprezentanți în comisia de cazare;
 8. g) implicarea în organizarea la nivelul facultății de conferințe, festivitatea de deschidere a anului universitar, întâlniri cu reprezentanții conducerii facultății, balul bobocilor, precum și a altor evenimente de ordin academic, cultural, economic și social.

Art. 39.

Consiliul Studenților-doctoranzi, pentru studenții înmatriculați la programele din ciclul doctorat, este compus din câte un reprezentant al studenților-doctoranzi în fiecare Consiliu de Școală Doctorală din cadrul Academiei de Studii Economice din București și are ca atribuții:

 1. a) menținerea unui contact direct și constant cu colegii studenți doctoranzi pentru a cunoaște situațiile cu care aceștia se confruntă;
 2. b) consultarea studenților doctoranzi facultății înainte de a iniția diverse propuneri și de a participa la luarea de decizii cu privire la aceștia;
 3. c) luarea în considerare a observațiilor primite de la studenții-doctoranzi reprezentanți și de la colegii studenți-doctoranzi precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 4. d) menținerea legăturii cu profesorii coordonatori și personalul administrativ (secretariat) care se ocupă de studenții-doctoranzi;
 5. e) alegerea studenților-doctoranzi reprezentanți în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat al Academiei de Studii Economice din București.

Art. 40.

Consiliul Studenților-doctoranzi are un Birou Permanent, compus din studenții-doctoranzi reprezentanți în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat al Academiei de Studii Economice din București.

Biroul Permanent al Consiliul Studenților-doctoranzi are ca atribuții:

 1. a) participarea activă la ședințele Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat al Academiei de Studii Economice din București și prezentarea observațiilor primite de la studenții-doctoranzi precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 2. b) aprobarea candidaturilor studenților-doctoranzi reprezentanți pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul Universitar;
 3. c) realizarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de Asociație și înaintarea acestor propuneri Consiliului Uniunii;
 4. d) oferirea avizelor solicitate cu privire la desfășurarea activității în diverse Comisii de specialitate sau Cluburi ale Asociației.

Art. 41.

Dispozițiile art. 27 se aplică în mod corespunzător și membrilor Consiliului Uniunii, Senatului Studenților, Consiliilor Studenților facultăților, Birourilor Permanente ale Consiliilor Studenților facultăților, Consiliului Studenților-doctoranzi, Biroului Permanent al Consiliului Studenților-doctoranzi, Consiliului Director (Biroului Permanent). Deciziile Consiliului Uniunii, Senatului Studenților, Consiliilor Studenților facultăților, Birourilor Permanente ale Consiliilor Studenților facultăților, Consiliului Studenților-doctoranzi, Biroului Permanent al Consiliului Studenților-doctoranzi sau Consiliului Director (Biroului Permanent), contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 28.

Art. 42.

Consiliul Emerit este garantul respectării Statutului Asociației.

Consiliul Emerit se compune din persoanele care au contribuit la înființarea și dezvoltarea asociației: membrii fondatori și alți membri propuși de Consiliul Uniunii și aprobați de Adunarea Generală. Consiliul Uniunii poate propune anual Adunării Generale cel mult un membru care să facă parte din Consiliul Emerit, dintre cei care s-au remarcat în activitatea desfășurată în cadrul Asociației și care au contribuit la creșterea renumelui și prestigiului acesteia.

Deciziile pentru numirea cenzorilor, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale, modificarea statutului, acordarea distincțiilor, dizolvarea și lichidarea Asociației se vor adopta în condițiile acceptului Consiliului Emerit exprimat prin votul „pentru” a două treimi din numărul total al membrilor săi, conform articolului 26.

CAPITOLUL V: Organele de control

Art. 43.

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către un Cenzor sau de către o Comisie de Cenzori formată din membri aleși de Consiliul Uniunii pe o perioadă de doi ani.

Cenzorul/Comisia de cenzori:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. b) întocmește periodic rapoarte asupra inventarului și le prezintă Consiliului Uniunii ;
 3. c) întocmește rapoarte anuale asupra gestiunii și execuției bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le prezintă Consiliului Uniunii;
 4. d) participă la ședințele Consiliului Uniunii fără drept de vot, prin reprezentant;
 5. e) îndeplinește orice alte atribuții de ordin financiar stabilite de Consiliul Uniunii;

În cazul în care se decide constituirea unei Comisii de Cenzori, aceasta va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, desemnați dintre membrii Asociației, alții decât membrii Consiliului Director (Biroul Permanent). Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, în condițiile legii. Hotărârile Comisiei de Cenzori se iau cu majoritate de voturi.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori se aprobă de Consiliul Uniunii.

CAPITOLUL VI: Patrimoniul

Art. 44.

Patrimoniul inițial al Asociației este de 3500 lei, se constituie și se formează din:

 1. a) suma de 500 lei(cinci sute de lei), reprezentând contribuția fiecărui membru fondator persoană fizică;
 2. b) cotizațiile anuale ale membrilor, legate, donații sau sponsorizări;
 3. c) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 4. d) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse.

Asociația poate deține în proprietate și bunuri imobile.

CAPITOLUL VII: Dizolvare, Lichidare

Art. 45.

Asociația se dizolvă:  de drept,  prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării Generale.

Asociația se dizolvă de drept prin:

 1. a) împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
 2. b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
 4. d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) când asociația a devenit insolvabila;
 5. e) în cazul prevăzut la art. 14 din OG26/2000.

Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Lichidarea asociației se va face cu respectarea dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, care se aplică în mod corespunzător.

Întregul activ al asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat celui al asociației lichidate, după cum va hotărî Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legale.